สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กำเพ็ชร
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายวาคิม  องค์กระโทก
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีณรงค์
 
1. นางสาวอังคณา   ทองเลิศ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุษบา  กวนสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ด่างเหลา
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองมะค่า
 
1. นางสาวนันทิยา  วจีสิงห์
2. นางสาวสุดารัตน์  ดาศรี
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยะณัฐ  ทองเพิ่ม
2. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ถาจอหอ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธนสารพิพัฒน์