สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอภินันท์  เก็บทรัพย์เจริญ
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
2. เด็กชายวีรเทพ  ดาทอง
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรทศ
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี