สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจชานนท์  แสงฤทธิ์
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอภินันท์  เก็บทรัพย์เจริญ
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติกา  จารยารัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์ทิสา  สุขแสน
3. เด็กหญิงปาริชาต  กล้าหาญ
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
2. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  ไผ่เลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คงขวัญเมือง
3. เด็กชายอักษราภัค  โสภี
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
2. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   เมืองหล้า
2. เด็กหญิงนุศรา   สวนแย้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลเจริญ
 
1. นางอมราภรณ์  คงสำราญ
2. นายบุญชู  ศรีสวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เทียรวรรณ์
2. เด็กหญิงณิชา  ไผ่เลี้ยง
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เกตุกรรณโรจน์ทวี
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
2. นางวิรัญชนาพร  ธีรพัชรรังษี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เลี่ยมเส็ง
2. เด็กชายนภัทร  แป้นเกิด
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายจีรภัทร์  แร่มี
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีอ้นยู้
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มีดีงาม
4. เด็กหญิงอุษา  จรรยางาม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำแก้ว
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พัวสมบัติเจริญ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูลบรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  ตั้งขวัญพานิชย์
4. เด็กหญิงวิชกุลดา  อินธิฤทธิ์
5. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางรัชชุดา  ธัญรดาวงศ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดนุชนาถ  กันสถาน
2. เด็กหญิงธิดากร  สรรคเสรณี
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กำเพ็ชร
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายวาคิม  องค์กระโทก
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณี  นุชเจริญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอพิณญา  โนขัตติมา
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤพร  สุขรักษา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สารี
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
2. นางสาวสุภาณี  คงสระ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลมนต์
2. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  ปั้นบุญชู
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  สมคำพี้
2. เด็กหญิงสุมาลี  อาจทุมมา
3. เด็กชายเสฐฎวุฒิ  ฝังฝน
 
1. นางสุวลักษณ์  มงคลวิสุทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุวรรณคาม
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  สุขนา
3. เด็กชายนิรพล  สิงห์อุดร
 
1. นางสุวลักษณ์  มงคลวิสุทธิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  วงศ์เทศ
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ดวงจันทร์
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณวพล  ศมานุกร
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิชัย
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรทองคำ
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคคิตา  พันวัน
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เอกจีน
2. เด็กหญิงจิดาภา  มงคลเวหา
3. เด็กหญิงจีระนันท์  ไชยตะมาตย์
4. เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
5. เด็กชายชยานนท์  ดลรัตน์
6. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์มล
7. เด็กชายณภัทร  พินโญทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐอุษา  ผ่องใส
9. เด็กหญิงดลนภาพร  นิลดำ
10. เด็กหญิงธัญมน  ไฟเขียว
11. เด็กหญิงธันวาวดี  ประคองเทียน
12. เด็กหญิงนวรัตน์  กะชิรัมย์
13. เด็กหญิงนิภาพร  ทุมวิเศษ
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  พึ่งแตง
15. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพปราสัย
16. เด็กหญิงพลอยชมภู  พูลบรรดิษฐ์
17. เด็กหญิงภัคคิตา  พันวัน
18. เด็กหญิงภัทรวดี  กล่อมใจ
19. เด็กชายภูษิต  ยาวิชัย
20. เด็กหญิงภูษืตา  นารานนทชัย
21. เด็กหญิงรัฐพร  แก้วพลงาม
22. เด็กหญิงรุ่งรวี  คงคาหลวง
23. เด็กหญิงวรรณวิษา  ตีเกิด
24. เด็กชายวัชรพล  ดวงจันทร์
25. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรทศ
26. เด็กหญิงวิรัญญา  ชัยนุรักษ์
27. เด็กชายวิษณุ  วงศ์แสงจันทร์
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยืนยง
29. เด็กหญิงสลิธร  แซ่โซ่ง
30. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม
31. เด็กหญิงสุพรรณิดา  ศรีหวาด
32. เด็กชายอนุชิต  พัฒนสุดี
33. เด็กชายอภิริญา  สืบโสดา
34. เด็กหญิงอรทัย  สายนที
35. เด็กหญิงอรพินท์  มาศศักดา
36. เด็กหญิงอัจฉรียา  วงษ์ภักดี
37. เด็กหญิงอัศจินันท์  รัตนดี
38. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  นิลเพ็ชร์
39. เด็กหญิงโกลัญญา  ทองจันทร์
40. เด็กหญิงโสภาพร  ขาวผ่อง
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
3. นางมยุรี  พละสาร
4. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
5. นายศิรวิทย์  พรรณศุขศรี
6. นางสาววรรณวิภา  เรืองจำเริญ
7. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
8. นางนิตยา  ทัศนียรัตน์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวกร  ภูคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์แพรง
3. เด็กชายธนดล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนริสา  ศรีพัด
5. เด็กชายภูมินนทร์  ศรีเฟือง
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.33 เงิน 13 1. เด็กชายปาณัสมา  ฝอยทอง
 
1. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีณรงค์
 
1. นางสาวอังคณา   ทองเลิศ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแขฤทัย  ดอนระไพร
 
1. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ทองเลิศ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณี  งามนันไชย
 
1. นางกุลณดา  กระจ่างธนโชต
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  นามจันทร์
2. เด็กหญิงนลิน  โห้สาลี
3. เด็กชายรัชชานนท์  สุนทรโชติ
4. เด็กหญิงสุริษา  พงษ์ไทย
5. เด็กหญิงอัจฉรียา  โห้สาลี
6. เด็กหญิงเพชรนภา  โล่ภาพ
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  หนูเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  กัณหาวรรณ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียงอยู่
4. เด็กหญิงปริตา  พรปิยลิขิต
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  ชัยพิพัฒน์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สีการ
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
2. เด็กชายวีรเทพ  ดาทอง
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรทศ
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
38 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพัชรพล  เลิศกิตติรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมืองบุญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  เสียงล้ำ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พลายละหาร
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญาพนธ์  ดลรัตน์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชุมพร
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวพิชามญชุ์   พลายละหาร
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาสุมินน์  ช่างตกแต่ง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอนงค์นาถ  ไล้สุวรรณ
 
41 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นุ่มโต
2. เด็กหญิงอัยลดา  ทัศนาลัย
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอังคณา  ทองเลิศ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  นุชทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์เขียว
3. เด็กชายโกเมนทร์  งามทรง
 
1. นางสาววัลภา  คำวัฒนะ
2. นางสาวสิริพร  ทองสว่าง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบพินาศ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เจริญภูมิ
3. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยแสง
 
1. นางนุกูล  กลิ่นมาหอม
 
44 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ลำทอง
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  ไล้สุวรรณ
 
45 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายวิชชากร  อินธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โลมา
3. เด็กหญิงโมรียา  จองนคร
 
1. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
2. นางนิตยา  ทัศนียรัตน์
 
46 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุษบา  กวนสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ด่างเหลา
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองมะค่า
 
1. นางสาวนันทิยา  วจีสิงห์
2. นางสาวสุดารัตน์  ดาศรี
 
47 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตรวิขาม
 
1. นางสาวทัศฎา  สินทา
 
48 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนายุทธ  อ่องเจริญ
2. เด็กชายพรรษา  ภูชำนิ
 
1. นางสาววัลภา  คำวัฒนะ
 
49 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยะณัฐ  ทองเพิ่ม
2. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ถาจอหอ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธนสารพิพัฒน์
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  นุชนาฎ
 
1. นางสาววรรณกวี  โพธะ
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกาศิต  คิดดี
2. เด็กชายประวิทย์  คล้ายพงษ์
3. เด็กชายสุพัฒน์  โกนกระโทก
 
1. นางสาวชฎาพร  เอี่ยมสอาด