สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จั้นพลแสน
2. เด็กชายวรานนท์  หิรัญทัศน์
 
1. นายธีรพงศ์  สมโพธิ์
2. นายอาทิต  วัฒนานนท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพงศธร  ศรีสอาด
2. เด็กชายชโนดม  วงมาลา
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ธัญพิทยากุล
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สว่างจิตต์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ปานแดง
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
2. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนธินี  ศรีฟองจันทร์
 
1. นางลาวัลย์  นาคเนียม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  ศรีคำขลิบ
2. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีษะนาราช
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
2. เด็กหญิงชนาภัทร์  ทุมมาศ
3. เด็กหญิงช่อผกากาญจน์  ชื่นชมยิ่ง
4. เด็กหญิงญาณิศา  ธุถาวร
5. เด็กหญิงดาวฝน  สีทอง
6. เด็กหญิงพรลฎา  อิสสอาด
7. เด็กหญิงพัชราวดี  ไชยนา
8. เด็กหญิงมลิวัลย์  ช่างเรือนกุล
9. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เหลือล้น
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงชัง
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นำผล
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  ยศสุวรรณาภา
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ผกมาศ
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีเจ้า
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สุนทรารักษ์
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
3. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
4. เด็กชายธนกร  ฤกษ์งาม
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  สุนทรารักษ์
6. เด็กหญิงวนัสนรรณ์  หงษ์โต
7. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
8. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
3. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีราช
2. เด็กชายนันทกาญจน์  อินทรศรี
3. เด็กชายนิติภูมิ  ลูกอินทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ดีมาก
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แพน้อย
6. เด็กชายสหภาพ  สุวรรณดี
7. เด็กหญิงเนตรปรียาทร  ศุระศรางค์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฝางนอก
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
3. นางบุญล้อม  แย้มสมจิตต์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธุถาวร
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีพลกรัง
4. เด็กหญิงยุพาพร  สีทอง
5. เด็กหญิงศศิธร  ยวงลำใย
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิพรส
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
3. นางสาวปราณี  ทองประยูร
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณริสสา  พันธุระ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงปณิตา  จารุจิตร
4. เด็กหญิงมิลวรรณ  สีศรีฐาน
5. เด็กหญิงวราดา  สังข์เมือง
6. เด็กหญิงศศิพร  ลิมปจารี
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  เทวาอารักษ์ษา
8. เด็กหญิงสุธิดา  คำตื้อ
9. เด็กหญิงอายูมิ  โอกิ
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
3. นางสาวปราณี  ทองประยูร
4. นางบุญล้อม  แย้มสมจิตต์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาจารีย์  แสนบัว
 
1. นายธนนท์  ว่องไว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีวัฒนวรชัย
 
1. นายชัยนาถ  สายบัว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินคล้า
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูมิฐาน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  อินทร์ภูมิสุวรรณ
 
1. นายสุทิน  เจริญพร
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัชพร  ขำเพ็ง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิ์สุข
 
1. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
2. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยานันต์  ศรีแก่นวงษ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญชู
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนภสร  ภูมี
3. เด็กหญิงมินตรา  ญาณปัญญา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชมน  สวนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรคำ
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม
 
1. นางพนิตตา  ว่องไว