สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลณิชา  โพธิวัน
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัทมะ
3. เด็กหญิงพรลฎา  อิสสอาด
 
1. นายธีรพงศ์  สมโพธิ์
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  วงศินา
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.59 เงิน 8 1. เด็กชายนวพล  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปริญญา  เชื้อมีแรง
 
1. นางสาวพัชรี  รอดจริง
2. นางอุไร  ฤกษ์งาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.66 เงิน 13 1. เด็กชายพีรวัช  เชื้อตาหมื่น
2. เด็กหญิงอริสรา   สาระวงศ์
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวธีมาพร  สุขยืน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  แจ่มใส
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลสิตา  ยำบ๊ะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ชุมแสน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายสุรพัศ  ลาภมหาไพศาล
 
1. นางสาวรวิพร  แซ่เติ๋น