สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอลิษา  ยำบ๊ะ
 
1. นางสุนีย์  สมสกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิมพ์ภา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงอัยช่า  ปานตระกูล
3. เด็กชายเอถวัฒน์  ออทอลาน
 
1. นางสุภาพร  มรกต
2. นางสาวขวัญสุดา  งามเลิศ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชนาภา  สินทร
2. เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง
3. เด็กหญิงอลิษา  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุชาดา  แก้วน้อย
2. นางสาวอุบล  พูนศิริ