สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สาระวัน
2. เด็กชายบุญเจือ  กิจสถาพรชัย
3. เด็กหญิงพรรณษา  ขำเถื่อน
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  นิลเนาวรัตนโชติ
2. เด็กชายรติพงศ์  ตะบาลขัว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  นุชสา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จูกลาง
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมาศ  ปั้นโต
2. เด็กหญิงลลิตา  ทับพลี
3. เด็กหญิงเสานีย์  นาคทองกุล
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนัน  แซ่จึง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจขันธ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองอู๋
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  แก้วลำสั้น
2. เด็กหญิงฐานิดา  ปะตะวัง
3. เด็กหญิงผกามาศ  มารศรี
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์