สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมลึก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมลึก
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญน้อม
2. เด็กชายวีรยุทธ  อ่อนแพง
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  เอียดทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญน้อย
3. เด็กชายอัครวินท์  ช้างขาว
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสงแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  เหลือสิน
3. เด็กชายสนธยา  ยี่สุ่น
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงธีริศรา  เขียวหวาน
 
1. นายวิศนุย์  คุณมั่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายชัยสวัสดิ์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายธรรมนิตย์  พรมกัณฑ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนุช
2. เด็กชายชิติพัทธ์  สุยะรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แซ่หญ้า
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์