สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ประทาย
2. เด็กหญิงศศิกร  เรืองขำ
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายชาญวิทย์  หอยสังข์
2. เด็กชายอนุพงศ์  น้อยเปีย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจิรานันท์นลิน  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงธนิตา  ช้างขาว
3. เด็กชายอนุศร  หล่อจันทร์อัด
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์เนตร
2. เด็กหญิงลลิตา  ลีลาสวรรค์
3. เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีราพัทธ์  ทับพลี
2. เด็กชายเพทาย  สำเร็จศิลป์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม