สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงดี
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  บุญทิวนาค
3. เด็กชายวรกมล  เพชรโสม
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 57.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายบูรณฤทธิ์  กิจสถาพรชัย
 
1. นายวิศนุย์  คุณมั่น