สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงดี
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  บุญทิวนาค
3. เด็กชายวรกมล  เพชรโสม
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลกรานณ์  ดั้นเกาะใหญ่
2. เด็กหญิงชลิญญา  ญาติปราโมทย์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  บุญปอด
4. เด็กชายสุธี  คุ้มทรัพย์
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  ดุจดา
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมลึก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมลึก
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ขันชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวลิต  บุญน้อย
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ประทาย
2. เด็กหญิงศศิกร  เรืองขำ
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญน้อม
2. เด็กชายวีรยุทธ  อ่อนแพง
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  เอียดทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญน้อย
3. เด็กชายอัครวินท์  ช้างขาว
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสงแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  เหลือสิน
3. เด็กชายสนธยา  ยี่สุ่น
 
1. นายเฉลิมพล  เขียวหวาน
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงธีริศรา  เขียวหวาน
 
1. นายวิศนุย์  คุณมั่น
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 57.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายบูรณฤทธิ์  กิจสถาพรชัย
 
1. นายวิศนุย์  คุณมั่น
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สาระวัน
2. เด็กชายบุญเจือ  กิจสถาพรชัย
3. เด็กหญิงพรรณษา  ขำเถื่อน
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายชัยสวัสดิ์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายธรรมนิตย์  พรมกัณฑ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  นิลเนาวรัตนโชติ
2. เด็กชายรติพงศ์  ตะบาลขัว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนุช
2. เด็กชายชิติพัทธ์  สุยะรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายชาญวิทย์  หอยสังข์
2. เด็กชายอนุพงศ์  น้อยเปีย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  นุชสา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จูกลาง
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมาศ  ปั้นโต
2. เด็กหญิงลลิตา  ทับพลี
3. เด็กหญิงเสานีย์  นาคทองกุล
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนัน  แซ่จึง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจขันธ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองอู๋
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  แก้วลำสั้น
2. เด็กหญิงฐานิดา  ปะตะวัง
3. เด็กหญิงผกามาศ  มารศรี
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจิรานันท์นลิน  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงธนิตา  ช้างขาว
3. เด็กชายอนุศร  หล่อจันทร์อัด
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์เนตร
2. เด็กหญิงลลิตา  ลีลาสวรรค์
3. เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ฟ้าแก้ว
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แซ่หญ้า
 
1. นางสาวปิยะดา  ชนัศรุติพันธ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีราพัทธ์  ทับพลี
2. เด็กชายเพทาย  สำเร็จศิลป์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
2. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม