สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตืมา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงมาลี  ข่าย
3. เด็กหญิงสุประภาพร  คงจันทร์
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนาตารี  ภู่จีน
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  หวังนิบิน
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง
3. นายกรกฎ  เนตรทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรทิน  พุฒฉ่ำ
2. เด็กชายอโนทัย  ป้องกัน
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  คงเมือง
2. เด็กหญิงบุษยมาส  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงวาสนา  มูลทองชุน
 
1. นางกอบกุล  คงเทียน
2. นางพรชุลีย์  ปุญญิศากุลศิริ