สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีจ้อยวงษ์
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา   หอมชื่น
 
1. นางพิมพร  ผดุงเวียง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.97 ทอง 4 1. เด็กชายทัศนพล   นฤภัย
2. เด็กชายธนาดล   พุ่มบุญ
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ท้วมมะลิ
2. เด็กชายวิชญ์พล   พรมงาม
3. เด็กหญิงอาริสา   รัตนแพร
 
1. นางสาวสุรัตน์   ทิพย์อุทัย