สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงตีรณา   ตี๊กิ๊ม
 
1. นายดนัย   สีคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   แป้นบางนา
 
1. นายดนัย   สีคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพล   กงล้ำเลิศ
 
1. นางพิมพร  ผดุงเวียง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรภัทร   รอดเปล่ง
2. เด็กชายเมธาวิน   อุดมวงศ์
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์   สนเจริญ
2. เด็กชายบัญชา  ศรีคณานุรักษ์
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวัลยา   บุญน้อย
 
1. นางสุนีย์  ทองปอน