สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีจ้อยวงษ์
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงตีรณา   ตี๊กิ๊ม
 
1. นายดนัย   สีคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา   หอมชื่น
 
1. นางพิมพร  ผดุงเวียง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   แป้นบางนา
 
1. นายดนัย   สีคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพล   กงล้ำเลิศ
 
1. นางพิมพร  ผดุงเวียง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรภัทร   รอดเปล่ง
2. เด็กชายเมธาวิน   อุดมวงศ์
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.97 ทอง 4 1. เด็กชายทัศนพล   นฤภัย
2. เด็กชายธนาดล   พุ่มบุญ
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์   สนเจริญ
2. เด็กชายบัญชา  ศรีคณานุรักษ์
 
1. นางสาวธีรนุช   โพธิ์มาศ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล   ขาวยั่งยืน
 
1. นางสาวพนิดา  จันทรรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาณุพงศ์   เกตุมา
 
1. นางสาวพนิดา  จันทรรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวัลยา   บุญน้อย
 
1. นางสุนีย์  ทองปอน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจุติภูมิ   ใจแปง
2. เด็กชายตรีเนตร  ตีทอง
3. เด็กชายบุญนิธิ   โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายวุฒิธนา  ตาเข็มมุด
5. เด็กชายสถาปกรณ์   แซ่เตียว
6. เด็กชายอัครพนธ์   ฮวดใช้
 
1. นายนครินทร์   เอกนิกร
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายสุชรัศมิ์  นฤภัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ตาพันไกล
 
1. นายณัฐภัทร   คำขวา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญฉิม
2. เด็กหญิงอรณิชา   อ้นลา
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สงวนยวง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณยา   ศิริทองทวี
 
1. นางสาวยุพา  สุพงษ์
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ท้วมมะลิ
2. เด็กชายวิชญ์พล   พรมงาม
3. เด็กหญิงอาริสา   รัตนแพร
 
1. นางสาวสุรัตน์   ทิพย์อุทัย
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร   ศรประสิทธิ์
2. เด็กชายนราวิทญ์   บุงน้อย
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สงวนยวง
 
1. นางสาวพัฒนียา   ชะนะชัย
2. นางสมหมาย   ฉวนศรี
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   เสาวทน
 
1. นางสาวอาจารี  เพ็ญสมบูรณ์