สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานทับ
2. เด็กชายภราดร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงมิลตรา  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โต๊ะเงิน
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุตรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมจิตต์  ปานทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวายุ  ครุฑพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญอ่ำ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มาดเหมาะ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัทยา  พรเจริญ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุ  ครุฑพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภานัน  พรเจริญ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยถนอม
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญอ่ำ
3. เด็กชายอนุชา  มีอุดม
 
1. นางลัดดาวัลย์  มัฐฎารักษ์
2. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย