สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
2. เด็กหญิงนิตยา  แย้มศาสตร์
3. เด็กหญิงไพริน  อยู่เย็น
 
1. นางสาวดวงกมล  วาททองหลาง
2. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติสุดา  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรรณพสา  โห้ประไพ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เกิดบัว
 
1. นางสาวจินตนา  ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา  คำกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอินทิรา  มาอุ่น
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  พรมเวียง
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปทิตตา  กระชั้น
 
1. นางสาวสมพิศ  แหย้มสร้อยทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  นนทสิงห์
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เกษมศานต์ธีรกุล
 
1. นางสาวชัชชญา  จำเจียม
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มศรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณวงค์
 
1. นางสาวนิพารัตน์  ศรีกุล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภาภรณ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิยมรัตน์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พูลผล
 
1. นางสาวรุ้งเพ็ชร  สุขรุ่ง
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิชญาภา  กันภัย
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  แจ่มศรี