สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมงคล  ศรีวัฒน์
 
1. นายสวาท  ดีเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสันติภาพ  สมคูณ
 
1. นางวาสนา  เผ่าสามมุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรโชติ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตตินนท์  เซ็น
2. เด็กชายธนัชญา  ลิน
3. เด็กหญิงนภัส  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา  คำกลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุนเณร
 
1. นางสาวภทรชนก  เครือวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฎิภาณ  พันธ์แย้ม
 
1. นางปาณิสรา  ใสสว่าง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศิรวิทย์  สามเรือนทอง
 
1. นางปาณิสรา  ใสสว่าง