สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมงคล  ศรีวัฒน์
 
1. นายสวาท  ดีเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนตรสงคราม
 
1. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
2. เด็กหญิงนิตยา  แย้มศาสตร์
3. เด็กหญิงไพริน  อยู่เย็น
 
1. นางสาวดวงกมล  วาททองหลาง
2. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินนาล้ักษณ์  พรหมศรณ์
2. เด็กหญิงสิตาภา  เลี๊ยบประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงกมล  วาททองหลาง
2. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสันติภาพ  สมคูณ
 
1. นางวาสนา  เผ่าสามมุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรโชติ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตตินนท์  เซ็น
2. เด็กชายธนัชญา  ลิน
3. เด็กหญิงนภัส  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา  คำกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติสุดา  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรรณพสา  โห้ประไพ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เกิดบัว
 
1. นางสาวจินตนา  ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา  คำกลาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานทับ
2. เด็กชายภราดร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงมิลตรา  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โต๊ะเงิน
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุตรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมจิตต์  ปานทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวายุ  ครุฑพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอินทิรา  มาอุ่น
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญอ่ำ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มาดเหมาะ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  พรมเวียง
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัทยา  พรเจริญ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุ  ครุฑพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภานัน  พรเจริญ
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกชนม์  สร้อยอำภา
 
1. นางสาวภทรชนก  เครือวงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุนเณร
 
1. นางสาวภทรชนก  เครือวงค์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฎิภาณ  พันธ์แย้ม
 
1. นางปาณิสรา  ใสสว่าง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศิรวิทย์  สามเรือนทอง
 
1. นางปาณิสรา  ใสสว่าง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทายา
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปทิตตา  กระชั้น
 
1. นางสาวสมพิศ  แหย้มสร้อยทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  นนทสิงห์
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เกษมศานต์ธีรกุล
 
1. นางสาวชัชชญา  จำเจียม
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยถนอม
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญอ่ำ
3. เด็กชายอนุชา  มีอุดม
 
1. นางลัดดาวัลย์  มัฐฎารักษ์
2. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมาริสา  เขียวหวาน
 
1. นางบุญญิสา  ผลินยศ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มศรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณวงค์
 
1. นางสาวนิพารัตน์  ศรีกุล
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภาภรณ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิยมรัตน์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พูลผล
 
1. นางสาวรุ้งเพ็ชร  สุขรุ่ง
 
29 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิชญาภา  กันภัย
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  แจ่มศรี