สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพชรกมล  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางศิริวรรณ  บุญประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เปลี่ยนบางช้าง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  เผือกเอี่ยม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แสนสุริวงค์
3. เด็กหญิงสุทธิดาพร  มูลสวัสดิ์
 
1. นางศิริวรรณ  บุญประเสริฐ