สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์ใหญ่่
 
1. นางเพียงใจ  ดำทองสุก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อยู่เล็ก
2. เด็กหญิงอทิตยา  สีขาว
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางน้ำเงิน  คูธนะวนิชพงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  ภัทรธนฐากูร
2. เด็กหญิงภัทรภร  กลิ่นหอมรื่น
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุกปลั่ง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เณรแก้ว
5. เด็กหญิงแทนชนก  ลายรัตน์
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางน้ำเงิน  คูธนะวนิชพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พูลมา
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณวัฒน์  พลเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชวลิตเจริญชัย
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์