สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
2. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กุหลาบแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาเฉียบ
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
2. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลำดี
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุทธวดี  สิงห์พันธ์
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรวรรณ์  มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทันสมัย
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญปัน
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ทองล้วน
6. เด็กหญิงวรันพร  บุญปั้น
 
1. นางเรณู  พิชญานนท์
2. นางสาวรติพร  รอดดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กชายนเรศ  นาคใหม่
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญยัง
 
1. นางสาวรติพร  รอดดี
2. นายไพศาล  ผักไหม
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองสีนาค
 
1. นางศรีสุรางค์  ชั่งโต