สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศาสตร์โพธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายธวัชชัย  เจริญดี
2. เด็กหญิงวันทกานต์  อยู่รักษ์
3. เด็กหญิงอมราวศี  อยู่สบาย
 
1. นางศรีสุรางค์  ชั่งโต
2. นางสาวพิราภา  จันทร์เพ็ชร์