สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์ใหญ่่
 
1. นางเพียงใจ  ดำทองสุก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อยู่เล็ก
2. เด็กหญิงอทิตยา  สีขาว
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางน้ำเงิน  คูธนะวนิชพงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  ภัทรธนฐากูร
2. เด็กหญิงภัทรภร  กลิ่นหอมรื่น
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุกปลั่ง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เณรแก้ว
5. เด็กหญิงแทนชนก  ลายรัตน์
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
2. นางน้ำเงิน  คูธนะวนิชพงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศาสตร์โพธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
2. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กุหลาบแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาเฉียบ
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล  ยงยศ
2. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พูลมา
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุพจน์  พูลมา
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณวัฒน์  พลเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลำดี
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชวลิตเจริญชัย
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุทธวดี  สิงห์พันธ์
 
1. นางจรรยา  ศรีวลีรัตน์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรวรรณ์  มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทันสมัย
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญปัน
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ทองล้วน
6. เด็กหญิงวรันพร  บุญปั้น
 
1. นางเรณู  พิชญานนท์
2. นางสาวรติพร  รอดดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมณฑากาญจน์  ทองล้วน
 
1. นางสาวสิรินญา  สายยศ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอลงกรณ์  ไกรนารถ
 
1. นางสาวสิรินญา  สายยศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กชายนเรศ  นาคใหม่
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญยัง
 
1. นางสาวรติพร  รอดดี
2. นายไพศาล  ผักไหม
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธนพัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  เจริญมี
3. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งโรจน์
 
1. นางศรีสุรางค์  ชั่งโต
2. นางสาวพิราภา  จันทร์เพ็ชร์
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายธวัชชัย  เจริญดี
2. เด็กหญิงวันทกานต์  อยู่รักษ์
3. เด็กหญิงอมราวศี  อยู่สบาย
 
1. นางศรีสุรางค์  ชั่งโต
2. นางสาวพิราภา  จันทร์เพ็ชร์
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองสีนาค
 
1. นางศรีสุรางค์  ชั่งโต