สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  ปานวงค์ศา
2. เด็กหญิงวสิชา  วงศ์ธนุรเวท
3. นายอาทิตย์  นุชละม้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  มีแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กชายศักดิศรณ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางเพ็ญจิต  ภูนุช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สังคเลิศ
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  พะเยาว์น้อย
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   ทัดเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมจิตร
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษิณา  ไชยรัตน์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  กรเกษม
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  โคตรช้าง
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจ๊ะสะมะแอน
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงพิชญาวี  ทวีผ่อง
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  นาหลวง
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญเรือน
 
1. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรานไพร  ศรีดำพา
2. เด็กชายศราวุธ  ทินอก
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
15 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤนาถ  ทองอ่อน
2. เด็กชายนิวัตร  ไชยโท
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  พลหมั่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ื่ทาแท่งทอง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณชพัฒน์  จิโน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ภักดี
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  แสงจินดา
2. เด็กชายไพรัตน์  เอมปรากฎ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์กร  ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  อยู่ยัง
3. เด็กชายวาธศิลป์  สิงห์วงค์ษา
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เกือกสันเทียะ
2. เด็กชายพรานไพร  ศรีคำพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มุงคุณ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  โนรินทร์
2. เด็กหญิงฌัชชา  อุ่นดงพรนา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หนอสีหา
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างสีเอี่ยม
2. เด็กหญิงธัญญา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงนพนันท์  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุขใส
2. นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช