สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ชายคำ
2. เด็กชายิอัมรินทร์  นุชละม้าย
 
1. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงบุญช์กนก  ตระกูลอนุสรณ์
2. เด็กชายภูวนารถ  ทะวีลา
 
1. นางโสภา  บุญเกิด
2. นางสาวจิราพร  สุขใส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกวินณา  จูงงาม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จอมเศียร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ยลประเวศ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  จุ้ยสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.55 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาตา  จงวิจิตรอนันต์
2. เด็กชายธงชัย  แซ่หลิว
3. เด็กชายธีรพงษ์  แสงเพ็ชร
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เนตรจันทร์
5. เด็กชายหรรษา  เฉพาะธรรม
6. เด็กชายเศรษฐอัฒน์  ผาฮุย
 
1. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อุปโคตร
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ธรรมรัตน์
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญพิชา  สุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงนุสรา  ปลอดกระโทก
3. เด็กหญิงลลิตา  เถาว์หอม
 
1. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
2. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์