สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตรเทิดศักดิ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทิมปรางค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็ชรแสง
 
1. นายพรรคทวี  จรีรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โห้ศิริ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สิถิระวิน
3. เด็กหญิงนัดดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิรมล  บุตรทรา
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  สังดา
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองสถิตย์
7. เด็กหญิงภาวินี  สุกใส
8. เด็กหญิงรัตติกาล  จิตกระแสร์
9. เด็กหญิงศิรินธาร  คำหอมชื่น
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  แก้วคำแพง
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ฌายีเนตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายทรงธรรม  อู่ไทย
2. เด็กหญิงปะวีณา  เลขนอก
 
1. นางสาวจิราพร  สุขใส
2. นายอภืชา  หน่อแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัตนพร  พิมพ์บุญ
2. เด็กหญิงอรสา  นาอุดม
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชรินทร  ภิญโญ
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชายคำ
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  เหงี่ยมสำโรง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายชินวัตร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายธนภัทร  ครุสุวรรณ
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก