สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกีรนันท์  กล่อมเจริญ
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  วรรณสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกฤษณชัย  ใจเย็น
 
1. นายพรรคทวี  จรีรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฎา  ป้อมประคอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  มีแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชินอาภา  สนธิ์ทิม
2. เด็กชายวรรธนา  แจ้งยิ้ม
3. เด็กชายสุุรศักดิ์  ห้อยเหม
 
1. นางสาวชญาภา  ศรีชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนสร  ไชยอุดร
 
1. นางฟ้าใหม่  หน่อแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แดงประสิทธิ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรญา  โทโข่สอน
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน