สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตรเทิดศักดิ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทิมปรางค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็ชรแสง
 
1. นายพรรคทวี  จรีรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกีรนันท์  กล่อมเจริญ
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  วรรณสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกฤษณชัย  ใจเย็น
 
1. นายพรรคทวี  จรีรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฎา  ป้อมประคอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  มีแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชินอาภา  สนธิ์ทิม
2. เด็กชายวรรธนา  แจ้งยิ้ม
3. เด็กชายสุุรศักดิ์  ห้อยเหม
 
1. นางสาวชญาภา  ศรีชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  ปานวงค์ศา
2. เด็กหญิงวสิชา  วงศ์ธนุรเวท
3. นายอาทิตย์  นุชละม้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  มีแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ชายคำ
2. เด็กชายิอัมรินทร์  นุชละม้าย
 
1. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กชายศักดิศรณ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางเพ็ญจิต  ภูนุช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงบุญช์กนก  ตระกูลอนุสรณ์
2. เด็กชายภูวนารถ  ทะวีลา
 
1. นางโสภา  บุญเกิด
2. นางสาวจิราพร  สุขใส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สังคเลิศ
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โห้ศิริ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สิถิระวิน
3. เด็กหญิงนัดดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิรมล  บุตรทรา
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  สังดา
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองสถิตย์
7. เด็กหญิงภาวินี  สุกใส
8. เด็กหญิงรัตติกาล  จิตกระแสร์
9. เด็กหญิงศิรินธาร  คำหอมชื่น
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  แก้วคำแพง
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ฌายีเนตร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายทรงธรรม  อู่ไทย
2. เด็กหญิงปะวีณา  เลขนอก
 
1. นางสาวจิราพร  สุขใส
2. นายอภืชา  หน่อแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัตนพร  พิมพ์บุญ
2. เด็กหญิงอรสา  นาอุดม
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชรินทร  ภิญโญ
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกวินณา  จูงงาม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสนันญ์  ขรรค์เพ็ชร
2. เด็กหญิงปริญดา  เสน่หา
3. เด็กชายรัตนพงษ์  สุขสะอาด
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จอมเศียร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ยลประเวศ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  จุ้ยสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  พะเยาว์น้อย
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   ทัดเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมจิตร
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชายคำ
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษิณา  ไชยรัตน์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  เหงี่ยมสำโรง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  กรเกษม
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนสร  ไชยอุดร
 
1. นางฟ้าใหม่  หน่อแก้ว
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แดงประสิทธิ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรญา  โทโข่สอน
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  โคตรช้าง
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจ๊ะสะมะแอน
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.55 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาตา  จงวิจิตรอนันต์
2. เด็กชายธงชัย  แซ่หลิว
3. เด็กชายธีรพงษ์  แสงเพ็ชร
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เนตรจันทร์
5. เด็กชายหรรษา  เฉพาะธรรม
6. เด็กชายเศรษฐอัฒน์  ผาฮุย
 
1. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงพิชญาวี  ทวีผ่อง
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  นาหลวง
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญเรือน
 
1. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรานไพร  ศรีดำพา
2. เด็กชายศราวุธ  ทินอก
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
36 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤนาถ  ทองอ่อน
2. เด็กชายนิวัตร  ไชยโท
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  พลหมั่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ื่ทาแท่งทอง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณชพัฒน์  จิโน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ภักดี
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  แสงจินดา
2. เด็กชายไพรัตน์  เอมปรากฎ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
40 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายชินวัตร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายธนภัทร  ครุสุวรรณ
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  วิลัยศรี
2. เด็กชายอนุชา  ซ้ำศาสตร์
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์กร  ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  อยู่ยัง
3. เด็กชายวาธศิลป์  สิงห์วงค์ษา
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เกือกสันเทียะ
2. เด็กชายพรานไพร  ศรีคำพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มุงคุณ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อุปโคตร
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ธรรมรัตน์
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญพิชา  สุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงนุสรา  ปลอดกระโทก
3. เด็กหญิงลลิตา  เถาว์หอม
 
1. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
2. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  โนรินทร์
2. เด็กหญิงฌัชชา  อุ่นดงพรนา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หนอสีหา
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างสีเอี่ยม
2. เด็กหญิงธัญญา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงนพนันท์  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุขใส
2. นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช