สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนดล  คงรักษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พูลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงนันทวัน  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางมยุรฉัตร  บุญมาหล้า
2. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนธรณ์  เทียนสุวรรณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วิบูลย์อรรถ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาภูวงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  แย้มพลับ
2. นางสาวน้ำทิพย์  มิ่งขวัญ
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุตรวิชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแอน  กัณหา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  แย้มศรี
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสำราญ
2. เด็กชายประพจน์  แนวพระยา
 
1. นางสาววิยะดา  ทองรุ่ง
2. นางสาวพัชรี  แสนสอาด