สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เที่ยงบุญถึง
2. เด็กชายอนุชา  กันไชย
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลลิตา  สายศักดา
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรสอน
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันคล้อย
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนชา  สิงข์ทอง
2. เด็กหญิงศวิตา  ล้อประโคน
 
1. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัสมา  พุ่มเรือง
2. เด็กชายธนภูมิ  ทองเงิน
3. เด็กชายนุติพงษ์  พึ่งจร
4. เด็กหญิงมาริสา  อยู่สะบาย
5. เด็กหญิงสุธิดา  แสงทับทิม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิมกลาง
 
1. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมขาว
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันบ้านคลอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสังข์
 
1. นางประวรรณะ   ศุภประเสริฐ
2. นางวรรณมาลา  จันทนา
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มกรานต์
2. เด็กหญิงวรวรรณ   สุขทรัพย์
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
2. นางสมถวิล  เหลืองอรุณ