สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุภาพร  ทำมิ
 
1. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  บุญปั้น
 
1. นางนางศิริพร  ปิติกรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.59 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรภัทร  ชังวัดดี
2. เด็กชายองค์เอก  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กิมาลี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปาริชาต  สายโน
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์