สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุภาพร  ทำมิ
 
1. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  บุญปั้น
 
1. นางนางศิริพร  ปิติกรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนดล  คงรักษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พูลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงนันทวัน  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางมยุรฉัตร  บุญมาหล้า
2. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  โครตคันทา
2. เด็กหญิงกาญจนาวิไล  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงกุสุมา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.59 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรภัทร  ชังวัดดี
2. เด็กชายองค์เอก  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กิมาลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายอนันต์  จันทร์สอน
 
1. นายนพดล  จูสกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  สิงห์วงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
2. นายบุญจันทร์  แก้วมาต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ปุญญชย์นต์
2. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนดี
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เมตดี
4. เด็กหญิงพิมลภัส  น้ำจันทร์
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  สีหามี
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
2. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนานุชต์  บุญมี
2. เด็กชายฐิติวัส  ชังวัดดี
3. เด็กหญิงปานชีวา  อยู่เล็ก
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาภูวงค์
5. เด็กหญิงสุปรียา  ดวงธนู
 
1. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เที่ยงบุญถึง
2. เด็กชายอนุชา  กันไชย
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายสฎาวุธ  บุญถึง
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กรแก้ว
2. เด็กชายชญานนท์  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนธิชา  ภู่พยอม
2. นายอธิวัฒน์   โตน้อย
 
1. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  นาคนาวา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญทน
 
1. นายวิรัตน์  กมขุนทด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษบรรณ์  ลุนบุตร
2. เด็กหญิงภัทรดา  จุ้ยนิยม
 
1. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่ถาวร
 
1. นายเจษฏา  คำผง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยดา  รักสุจริต
 
1. นายเจษฏา  คำผง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บวรทิพย์เนตร
 
1. นายเจษฏา  คำผง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรศิลป์  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุจิราพร  ศรีสุข
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลวงศ์
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มาจันทึก
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลลิตา  สายศักดา
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปาริชาต  สายโน
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรสอน
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันคล้อย
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนชา  สิงข์ทอง
2. เด็กหญิงศวิตา  ล้อประโคน
 
1. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ศรีจันทึก
2. เด็กชายชัยณัฐ  อ่อนศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยลักษณ์
4. เด็กหญิงวรรณชนก  อุปเสน
5. เด็กหญิงวิพาณิชย์  ศรีใส
6. เด็กชายสิทธิกร  โสมอินทร์
 
1. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
2. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัสมา  พุ่มเรือง
2. เด็กชายธนภูมิ  ทองเงิน
3. เด็กชายนุติพงษ์  พึ่งจร
4. เด็กหญิงมาริสา  อยู่สะบาย
5. เด็กหญิงสุธิดา  แสงทับทิม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิมกลาง
 
1. นายวัฒนชาต  ทัศนศร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกพล  เอมปรากฎ
2. เด็กชายธีรวุฒน  ต่ายบางกรูด
3. เด็กหญิงนันทริภรณ์  จันทร์เถื่อน
4. เด็กหญิงมยาไพร  พรมพิมล
5. เด็กหญิงศวิตา  ล้าประโคน
6. เด็กชายสราวุธ  ทอนไธสง
7. เด็กหญิงอภิญญา  มูลเหลา
8. เด็กหญิงอิทธิพร  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงเมธิตา  มังกรแก้ว
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
2. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  สิงห์วงศ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษสาคร
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชา  ยะระพันธ์
2. เด็กชายอรรนพ  บุญดี
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทองเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สรงนวน
3. เด็กชายวรายุส  จันทร
 
1. นางสาวกรกมล  บำรุงวัด
2. นางประภาศรี  บำรุงวัด
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองเงิน
2. เด็กหญิงนุสรา  แสงใหญ่
3. เด็กหญิงสายธาร  กลิ่นหอม
 
1. นางประภาศรี  บำรุงวัด
2. นางกุลปรียา  บุญเฉลียว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีนารถ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญพยุง
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงแก้ว
 
1. นางประภาศรี  บำรุงวัด
2. นางสาวรดาณัฐ   ทิวธง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้้ำฝน  นิลคำ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองรัมย์
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  โครตคันทา
 
1. นางประภาศรี  บำรุงวัด
2. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนธรณ์  เทียนสุวรรณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วิบูลย์อรรถ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาภูวงษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  แย้มพลับ
2. นางสาวน้ำทิพย์  มิ่งขวัญ
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมขาว
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันบ้านคลอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสังข์
 
1. นางประวรรณะ   ศุภประเสริฐ
2. นางวรรณมาลา  จันทนา
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุตรวิชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแอน  กัณหา
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  แย้มศรี
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
45 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  บูรณะ
2. เด็กชายอภิวัฒนน์  คันธร
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
2. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
 
46 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มกรานต์
2. เด็กหญิงวรวรรณ   สุขทรัพย์
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
2. นางสมถวิล  เหลืองอรุณ
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสำราญ
2. เด็กชายประพจน์  แนวพระยา
 
1. นางสาววิยะดา  ทองรุ่ง
2. นางสาวพัชรี  แสนสอาด