สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริเยนทร์  มูลใจทราย
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลี  มณีสุวรรณ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  แสงใส
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  พัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงซันชาย  เวือน
4. เด็กหญิงทิวา  กองราชา
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กรณียกิจ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมทอง
7. เด็กหญิงนบเกศ  คุ้มบุ่งค้า
8. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
9. เด็กหญิงรุจิรดา  รักสัตย์
10. เด็กหญิงวนิดา  เลือกชัยภูมิ
11. เด็กหญิงวรดา  ปองเมือง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคแดง
13. เด็กชายวิศรุต  เลือกชัยภูมิ
14. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  นาคแดง
15. เด็กหญิงสุวิมล  อาวรณ์
16. เด็กหญิงสุวิมล  สะเทือน
17. เด็กหญิงอรยา  เป้าชัยภูมิ
18. เด็กหญิงอรัญญา  เป้าชัยภูมิ
19. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วิเศษภักดี
20. เด็กหญิงแพรทิพย์  เง็กคล้อย
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายกฤตธี  ยังเฟื่องมนต์
4. นายเอกราช  มูลผล
5. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
6. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรประเสริฐ
3. เด็กชายคุณากร  สีนรครุฑ
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุกลมเกลา
5. เด็กชายชากร  เสาสูง
6. เด็กหญิงนิสา  คุ้มบุ่งค้า
7. เด็กหญิงปัณณพร  คำทุม
8. เด็กหญิงภัทรลดา  สวดมาลัย
9. เด็กชายวสันต์  หมื่นสี
10. เด็กหญิงวิจิตรา  อินนาค
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  เพ่งผล
12. เด็กชายศุภโชค  วิริยบุญ
13. เด็กหญิงสิริจรรยา  จันทร์เอี่ยม
14. เด็กหญิงแคทรินทร์  คำบุญเรือง
15. เด็กหญิงไข่มุก  ราตรี
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
3. นายเอกราช  มูลผล
4. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
5. นางณัชชา  ยอดยศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุุนิสา  วงหาริมาตย์
 
1. นางสาวนภัสร  มูลผล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขจรชัย
 
1. นางสาวนภัสร  มูลผล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุภัทร  นันทะโย
2. เด็กหญิงจิณจุฑามาศ  สุขเจริญศรี
3. เด็กหญิงฐานิกา  บุญถนอม
4. เด็กหญิงภคพร  รวงผึ้ง
5. เด็กชายสุริยะ  ศรีกัสสป
6. เด็กหญิงอรอุมา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสมศรี  โต้ตอบ
2. นางสมบัติ  งามขึม
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ฆ้องอินต๊ะ
2. เด็กชายคฑาวุธ  คันทะมูล
3. เด็กชายคามิน  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธีรนันท์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายนพดล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
7. นายอรรคพล  อ่องพิทักษ์
8. นายเกียรติศักดิ์  ทองเบ้า
 
1. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สายทอง
2. นายกฤตภาส  ประเวชไพร
3. นางสาวกสินา  ทราสารวัตร
4. เด็กหญิงจารุรีย์  จั่นมุ้ย
5. นางสาวณัชชา  แจ่มใส
6. นางสาวทิฆัมพร  ลินลา
7. นางสาวทินมณี  ลินลา
8. นางสาววาริพินทุ์  สิทธิประเสริฐ
9. นางสาววิชญาพร  ปลื้มเปี่ยม
10. นางสาวศุภรัตน์  สมเย็น
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายอุดร  วิงวอน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตศดา  ลำจวน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองเบ้า
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยเสวีประเสริฐ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐการุณ  มณีสุวรรณ
2. เด็กชายธนัช  กันหอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำสิงห์
 
1. นางสาวภารดี  ทูลยอดพันธ์
2. นางสาวมาลัยพร  ทองประเสริฐ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีนา  โอกาชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  สาเหลา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วังคีรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยเสวีประเสริฐ
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า