สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสร  นันทะโย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มลสุวรรณ
 
1. นายอุดร  วิงวอน
2. นายวินัย  บุญฤทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธงชัย  ไขแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายพงษ์พัทธ์  จ้อยหน่าย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เรือศรีจันทร์
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อายุยืน
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญชูดาวเรือง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กรณียกิจ
3. เด็กหญิงนุจรี  ทาระพันธ์
4. เด็กหญิงวศินี  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  มุสิพันธ์
6. เด็กหญิงสุุนิสา  แซ่ซู
 
1. นายวินัย  บุญฤทธฺิ์
2. นายอุดร  วิงวอน
3. นางอุนงลักษณ์  สีชาลี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกสินา  ทราสารวัตร
2. นางสาวธิวาพร  พูลเกษม
3. นายสงกรานต์  ทบพวก
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นายอุดร  วิงวอน
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองปรัเสริฐ
2. เด็กหญิงภิญญดา  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวมาลัยพร  ทองประเสริฐ
2. นางสาวภารดี  ทูลยอดพันธ์