สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เดชชัยภูมิ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยมาย  อะริเอื้อ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงลักษมี  นาคทอง
 
1. นางสาวรัศมี  ภาคตอน
2. นางสาวพรทิพย์  บุดดีป้อง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำพารัตน์
2. เด็กหญิงสิริพร  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  จันหอม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. นางสมศรี  โต้ตอบ