สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงะัญญารัตน์  พรุ่มดี
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะนาวทอง
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกมลานนท์  วิริยบุล
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่มกุล
2. เด็กชายภูริชย์  บุตรี
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
2. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธณัฐพร  รวงผึ้ง
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี