สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงะัญญารัตน์  พรุ่มดี
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะนาวทอง
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกมลานนท์  วิริยบุล
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสร  นันทะโย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มลสุวรรณ
 
1. นายอุดร  วิงวอน
2. นายวินัย  บุญฤทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธงชัย  ไขแสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริเยนทร์  มูลใจทราย
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายพงษ์พัทธ์  จ้อยหน่าย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลี  มณีสุวรรณ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เรือศรีจันทร์
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อายุยืน
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  แสงใส
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  พัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงซันชาย  เวือน
4. เด็กหญิงทิวา  กองราชา
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กรณียกิจ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมทอง
7. เด็กหญิงนบเกศ  คุ้มบุ่งค้า
8. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
9. เด็กหญิงรุจิรดา  รักสัตย์
10. เด็กหญิงวนิดา  เลือกชัยภูมิ
11. เด็กหญิงวรดา  ปองเมือง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคแดง
13. เด็กชายวิศรุต  เลือกชัยภูมิ
14. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  นาคแดง
15. เด็กหญิงสุวิมล  อาวรณ์
16. เด็กหญิงสุวิมล  สะเทือน
17. เด็กหญิงอรยา  เป้าชัยภูมิ
18. เด็กหญิงอรัญญา  เป้าชัยภูมิ
19. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วิเศษภักดี
20. เด็กหญิงแพรทิพย์  เง็กคล้อย
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายกฤตธี  ยังเฟื่องมนต์
4. นายเอกราช  มูลผล
5. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
6. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เดชชัยภูมิ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยมาย  อะริเอื้อ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรประเสริฐ
3. เด็กชายคุณากร  สีนรครุฑ
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุกลมเกลา
5. เด็กชายชากร  เสาสูง
6. เด็กหญิงนิสา  คุ้มบุ่งค้า
7. เด็กหญิงปัณณพร  คำทุม
8. เด็กหญิงภัทรลดา  สวดมาลัย
9. เด็กชายวสันต์  หมื่นสี
10. เด็กหญิงวิจิตรา  อินนาค
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  เพ่งผล
12. เด็กชายศุภโชค  วิริยบุญ
13. เด็กหญิงสิริจรรยา  จันทร์เอี่ยม
14. เด็กหญิงแคทรินทร์  คำบุญเรือง
15. เด็กหญิงไข่มุก  ราตรี
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
3. นายเอกราช  มูลผล
4. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
5. นางณัชชา  ยอดยศ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุุนิสา  วงหาริมาตย์
 
1. นางสาวนภัสร  มูลผล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขจรชัย
 
1. นางสาวนภัสร  มูลผล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงลักษมี  นาคทอง
 
1. นางสาวรัศมี  ภาคตอน
2. นางสาวพรทิพย์  บุดดีป้อง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุภัทร  นันทะโย
2. เด็กหญิงจิณจุฑามาศ  สุขเจริญศรี
3. เด็กหญิงฐานิกา  บุญถนอม
4. เด็กหญิงภคพร  รวงผึ้ง
5. เด็กชายสุริยะ  ศรีกัสสป
6. เด็กหญิงอรอุมา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสมศรี  โต้ตอบ
2. นางสมบัติ  งามขึม
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญชูดาวเรือง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กรณียกิจ
3. เด็กหญิงนุจรี  ทาระพันธ์
4. เด็กหญิงวศินี  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  มุสิพันธ์
6. เด็กหญิงสุุนิสา  แซ่ซู
 
1. นายวินัย  บุญฤทธฺิ์
2. นายอุดร  วิงวอน
3. นางอุนงลักษณ์  สีชาลี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ฆ้องอินต๊ะ
2. เด็กชายคฑาวุธ  คันทะมูล
3. เด็กชายคามิน  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธีรนันท์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายนพดล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
7. นายอรรคพล  อ่องพิทักษ์
8. นายเกียรติศักดิ์  ทองเบ้า
 
1. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สายทอง
2. นายกฤตภาส  ประเวชไพร
3. นางสาวกสินา  ทราสารวัตร
4. เด็กหญิงจารุรีย์  จั่นมุ้ย
5. นางสาวณัชชา  แจ่มใส
6. นางสาวทิฆัมพร  ลินลา
7. นางสาวทินมณี  ลินลา
8. นางสาววาริพินทุ์  สิทธิประเสริฐ
9. นางสาววิชญาพร  ปลื้มเปี่ยม
10. นางสาวศุภรัตน์  สมเย็น
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายอุดร  วิงวอน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำพารัตน์
2. เด็กหญิงสิริพร  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  จันหอม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. นางสมศรี  โต้ตอบ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกสินา  ทราสารวัตร
2. นางสาวธิวาพร  พูลเกษม
3. นายสงกรานต์  ทบพวก
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นายอุดร  วิงวอน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชลัมพ์  การเขตร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  ดวงสวรรค์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
2. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่มกุล
2. เด็กชายภูริชย์  บุตรี
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
2. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงขวัญพร  อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธณัฐพร  รวงผึ้ง
 
1. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
30 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองปรัเสริฐ
2. เด็กหญิงภิญญดา  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวมาลัยพร  ทองประเสริฐ
2. นางสาวภารดี  ทูลยอดพันธ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตศดา  ลำจวน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองเบ้า
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยเสวีประเสริฐ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐการุณ  มณีสุวรรณ
2. เด็กชายธนัช  กันหอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำสิงห์
 
1. นางสาวภารดี  ทูลยอดพันธ์
2. นางสาวมาลัยพร  ทองประเสริฐ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีนา  โอกาชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  สาเหลา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วังคีรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยเสวีประเสริฐ
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า