สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนิสร  คูหา
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงสุพิชา  บัววิเชียร
 
1. นางสาววรรณพร  แก้วมูล
2. นางสาววาสนา  งิ้วเทศ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  แสงไสย
2. เด็กหญิงสุชาดา  บัววิเชียร
3. เด็กหญิงเกวลิน  วังภูมิใหญ่
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ยุทธเกตุ