สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนัฐมล  เชยอักษร
2. เด็กหญิงปนิดดา  ยอดพรหม
3. เด็กชายศุภกิตต์  สัมพันธ์
 
1. นางสุนิสา  จันทร์แดง
2. นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายสราวุธ  แก้วขุนทอง
 
1. นางมะยุรี  อุสมาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษสุวรรณ
 
1. นายอคิน  แก้วกระจ่าง