สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนัฐมล  เชยอักษร
2. เด็กหญิงปนิดดา  ยอดพรหม
3. เด็กชายศุภกิตต์  สัมพันธ์
 
1. นางสุนิสา  จันทร์แดง
2. นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนิสร  คูหา
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงสุพิชา  บัววิเชียร
 
1. นางสาววรรณพร  แก้วมูล
2. นางสาววาสนา  งิ้วเทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายสราวุธ  แก้วขุนทอง
 
1. นางมะยุรี  อุสมาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุธิชา  วรสมจิตร์
2. เด็กหญิงสุรีย์ศรี  วรสมจิตร์
 
1. นางสาววาสนา  งิ้วเทศ
2. นายอคิน  แก้วกระจ่าง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีม่วง
2. เด็กชายอนุชิต  รอดบุญเกิด
 
1. นายอคิน  แก้วกระจ่าง
2. นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษสุวรรณ
 
1. นายอคิน  แก้วกระจ่าง
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพล  สวัสดี
2. เด็กชายนวพล  ทองค้าไม้
 
1. นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
2. นายอคิน  แก้วกระจ่าง
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  แสงไสย
2. เด็กหญิงสุชาดา  บัววิเชียร
3. เด็กหญิงเกวลิน  วังภูมิใหญ่
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ยุทธเกตุ