สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณแสง
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  กังเขตุ
2. เด็กหญิงสุภาพร   เจริญดี
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำชนะ
2. เด็กชายธนพล  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงศิรามล  ช่างสอน
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นายอำพล  เผือดผุด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.56 ทอง 6 1. เด็กชายธนพงศ์  ทองดี
2. เด็กชายพงศพสธร  ธีระสุนทรไท
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญเพ็ง
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปลื้มจิตต์
 
1. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  มียิ้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ชาบุตร
 
1. นายสนิท  ภูจอมขำ
2. นางสาวกันญา  พลลาภ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธารินทร์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีชนะ
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
2. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิญช์  วงษ์ฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมอกเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกิดจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุ่มมาตร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงต้อย
2. เด็กหญิงมาลินี  เกตุปราณีต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทะโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เหมสมิติ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แขมภูเขียว
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล  ศิริสมบัติ