สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนภพ  แสงดีแน่
 
1. นางสาวนีรนุช  ลือกำลัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิราช  เกรียงไกรศักดิ์ดา
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธีระสุนทรไท
2. เด็กหญิงมณีรัตนื  มิ่งเหล็ก
3. เด็กหญิงเดือน  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 44.6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายฐานทัพ  ช้างวิเศษ
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อินทะวิเศษ
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชยาณัฐวีร์  ใจวงศ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัณทรวรรณ  ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรพรรษา  โยคะสิงห์
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  ยะสุทธิ์ตา
 
1. นายประยุท  กิจวานิชชัย