สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณแสง
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  กังเขตุ
2. เด็กหญิงสุภาพร   เจริญดี
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำชนะ
2. เด็กชายธนพล  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงศิรามล  ช่างสอน
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นายอำพล  เผือดผุด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนภพ  แสงดีแน่
 
1. นางสาวนีรนุช  ลือกำลัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติพร  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิราช  เกรียงไกรศักดิ์ดา
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธีระสุนทรไท
2. เด็กหญิงมณีรัตนื  มิ่งเหล็ก
3. เด็กหญิงเดือน  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินตรา
3. เด็กหญิงอลิสา  สิทธิคุณ
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.94 เงิน 4 1. เด็กชายชนาธิป  ปานท่าไข่
2. เด็กชายธนชัย  คงหนู
 
1. นางสาวนีรนุช  ลือกำลัง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.56 ทอง 6 1. เด็กชายธนพงศ์  ทองดี
2. เด็กชายพงศพสธร  ธีระสุนทรไท
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.11 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุธ  น่วมเปรม
2. เด็กชายอำนาจ  ดาวช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญเพ็ง
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  วาสรัตน์
2. เด็กชายอนพัทย์  โขนงน้อย
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวลสวาส  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปลื้มจิตต์
 
1. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณแสง
2. เด็กชายพลากร  เครือพันธ์
 
1. นางรุสญา  พลพิทักษ์
2. นายสหเทพ  พลพิทักษ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุชานันต์  เสาธงน้อย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาธงน้อย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีทอง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา  มียิ้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ชาบุตร
 
1. นายสนิท  ภูจอมขำ
2. นางสาวกันญา  พลลาภ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอัฐพล  มหายศ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเปมิกา  คิดสม
 
1. นายสหเทพ  พลพิทัษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธารินทร์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีชนะ
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
2. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิญช์  วงษ์ฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมอกเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 44.6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายฐานทัพ  ช้างวิเศษ
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อินทะวิเศษ
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชยาณัฐวีร์  ใจวงศ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกิดจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุ่มมาตร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ฮิมสุ่น
2. เด็กหญิงวิชุตา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัณทรวรรณ  ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรพรรษา  โยคะสิงห์
 
1. นายกัญจน์สุทัศน์  พรหมรัตนะ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงต้อย
2. เด็กหญิงมาลินี  เกตุปราณีต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มณฑาทิพย์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันอังคาร
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นางสาวอุษา  สุวรรณชาติ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  ยะสุทธิ์ตา
 
1. นายประยุท  กิจวานิชชัย
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกิตติพงษ์  โขนงน้อย
2. เด็กชายธนากรณ์  ศรีหงษ์
3. นายนายพีรณัฐ  รักพลวงศ์
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยรัตน์  หงษ์จร
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญเพ็ง
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพลภัทร  บุญเพ็ง
2. เด็กชายพิเชฐชัย  ระดวง
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทะโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เหมสมิติ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แขมภูเขียว
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล  ศิริสมบัติ
 
39 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. นายกิตติพงษ์  โขนงน้อย
2. เด็กชายธนากรณ์  ศรีหงษ์
3. นายพีรณัฐ   รักพลวงศ์
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล  ศิริสมบัตื
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจตุพิธพร  การัมย์
2. เด็กหญิงนันทวดี  พันธ์นุช
3. เด็กหญิงสุนัดดา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร