สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิกร  เต็นประโคน
2. เด็กหญิงรสิกา  เกษาหอม
3. เด็กหญิงวราพร  เวฬุวนาทร
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงประพิมพร  ไตรมณี
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขมัน
2. เด็กชายธรรณธร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริมงคล  แก้วรักษา
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หงษาวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
3. เด็กหญิงฐานิดา  สุพร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาทรัพย์
5. เด็กชายทัศไนย  รัตนตะคุ
6. เด็กชายธนภัทร  พูนสิน
7. เด็กชายประสิทธิ์  สบายดี
8. เด็กชายปรัชญา  รักษาทรัพย์
9. เด็กชายภาสกร  อุโบสถ
10. เด็กหญิงมนัสวี  นกลอย
11. เด็กหญิงมานิตา  พันธุลา
12. เด็กหญิงศรัญญา  ฮาดวิเศษ
13. เด็กชายศิริมงคล  แก้วรักษา
14. เด็กชายศุภชัย  ใหม่เอี่ยม
15. เด็กชายเดชาธร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
3. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
4. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรนิภา  จารัตน์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
2. เด็กหญิงฐานิดา  สุพร
3. เด็กหญิงมนัสวี  นกลอย
4. เด็กหญิงยศวดี  ฆ้องกระโทก
5. เด็กหญิงศรัญญา  ฮาดวิเศษ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรนรา
 
1. นายจตุพร  กวีวังโส
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
3. นางจงกล  มะนู
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมคเน  คนแคล้ว
 
1. นางจงกล  มะนู
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนันธิภัทร  กองจุมพล
3. เด็กชายเลิศธรรม  ภู่เสือ
 
1. นางสาววนารักษ์  หงษา
2. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมเสน
2. เด็กหญิงณัฐภา  เชยเถื่อน
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ