สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐฐิภร  ดอนบำรุง
2. เด็กชายธนพล  ยามจีน
 
1. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขันธ์รัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองอนันท์
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประสมพืช
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  หลำวรรณะ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วิไลประเสริฐ
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายกริชติพงษ์  นิคุณรัมย์
2. เด็กหญิงยลนภา  กันภัย
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวอนงค์  ตุ้มมาศ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กางทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์