สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อภัยจิตต์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ปลั่งวิจิตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็ชรดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กันภัย
2. เด็กหญิงแพรวรรณ  พูนสิน
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ประดิษฐ์สุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพรรธิตา  วงษ์สาลี
 
1. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
2. นางสาวอนงค์  ตุ้มมาศ