สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงชลลดา  โลหะเลิศ
 
1. นางจงกล  มะนู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวดล  ยามจีน
 
1. นางสาวประภาพร  เมืองชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธีรทัศ  ทองปลั่ง
 
1. นางจงกล  มะนู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.95 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ทรา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยคำ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเบญจพล  ภักดีบุรุต
2. เด็กหญิงเมทินี  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เสียงแจ่ม
 
1. นางจงกล  มะนู
2. นางสาวประภาพร  เมืองชา