สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงชลลดา  โลหะเลิศ
 
1. นางจงกล  มะนู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูวดล  ยามจีน
 
1. นางสาวประภาพร  เมืองชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธีรทัศ  ทองปลั่ง
 
1. นางจงกล  มะนู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิกร  เต็นประโคน
2. เด็กหญิงรสิกา  เกษาหอม
3. เด็กหญิงวราพร  เวฬุวนาทร
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.95 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ทรา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยคำ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเบญจพล  ภักดีบุรุต
2. เด็กหญิงเมทินี  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสม
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงประพิมพร  ไตรมณี
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขมัน
2. เด็กชายธรรณธร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐฐิภร  ดอนบำรุง
2. เด็กชายธนพล  ยามจีน
 
1. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อภัยจิตต์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขันธ์รัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริมงคล  แก้วรักษา
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ปลั่งวิจิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หงษาวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
3. เด็กหญิงฐานิดา  สุพร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาทรัพย์
5. เด็กชายทัศไนย  รัตนตะคุ
6. เด็กชายธนภัทร  พูนสิน
7. เด็กชายประสิทธิ์  สบายดี
8. เด็กชายปรัชญา  รักษาทรัพย์
9. เด็กชายภาสกร  อุโบสถ
10. เด็กหญิงมนัสวี  นกลอย
11. เด็กหญิงมานิตา  พันธุลา
12. เด็กหญิงศรัญญา  ฮาดวิเศษ
13. เด็กชายศิริมงคล  แก้วรักษา
14. เด็กชายศุภชัย  ใหม่เอี่ยม
15. เด็กชายเดชาธร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจินตนา  โอทอง
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
3. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
4. นางสาวปุญทรัสมิ์  ปิติรุจิภัคพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองอนันท์
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประสมพืช
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรนิภา  จารัตน์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็ชรดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
2. เด็กหญิงฐานิดา  สุพร
3. เด็กหญิงมนัสวี  นกลอย
4. เด็กหญิงยศวดี  ฆ้องกระโทก
5. เด็กหญิงศรัญญา  ฮาดวิเศษ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรนรา
 
1. นายจตุพร  กวีวังโส
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
3. นางจงกล  มะนู
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เสียงแจ่ม
 
1. นางจงกล  มะนู
2. นางสาวประภาพร  เมืองชา
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมคเน  คนแคล้ว
 
1. นางจงกล  มะนู
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  หลำวรรณะ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วิไลประเสริฐ
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายกริชติพงษ์  นิคุณรัมย์
2. เด็กหญิงยลนภา  กันภัย
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กันภัย
2. เด็กหญิงแพรวรรณ  พูนสิน
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวอนงค์  ตุ้มมาศ
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนันธิภัทร  กองจุมพล
3. เด็กชายเลิศธรรม  ภู่เสือ
 
1. นางสาววนารักษ์  หงษา
2. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ประดิษฐ์สุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพรรธิตา  วงษ์สาลี
 
1. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
2. นางสาวอนงค์  ตุ้มมาศ
 
31 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กางทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมเสน
2. เด็กหญิงณัฐภา  เชยเถื่อน
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ