สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกมลภพ  เขียวจู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาบจันทร์
3. เด็กชายนนนที  เหมือนสาด
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  ภูโปงซอน
2. นายรังรักษ์  ดำทองสุก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอมประเสริฐ
 
1. นายพิชัย  จันทสาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัมภา  เนตรจันทร์
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ศรีเพ็ชร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพะเนียง
2. เด็กชายวรพล  พุกมงคล
3. เด็กหญิงสุนิสา  สำเนียงเพราะ
 
1. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
2. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม